Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: ΜΟΥΣEΙΟ

ΤΟ ΣΩΜΑΤEΙΟ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

30.01.1979

Ιδρύεται το Σωματείο με την επωνυμία ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ από φίλους των εικαστικών και πλαστικών τεχνών, κατοίκους της Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

17.02.2005

Τροποποιείται η επωνυμία του Σωματείου με απόφαση Γενικής Συνέλευσης σε ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται δεκατριμελές. Ο σκοπός και οι στόχοι του Σωματείου διατηρούνται ίδια και τα μέλη του δραστηριοποιούμενα σε επιτροπές προσπαθούν να βοηθήσουν το Ίδρυμα Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης να επιτελέσει το πολιτιστικό και εκπαιδευτικό του έργο.

01.06.2009

Με απόφαση Γενικής Καταστατικής Συνέλευσης τροποποιείται το Καταστατικό του Σωματείου με προσθήκη νέων άρθρων, επικαιροποίηση παλαιών ή κατάργηση αυτών των οποίων το περιεχόμενο έχει ήδη πραγματοποιηθεί.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Άρθρο 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σωματείο από φίλους των εικαστικών και πλαστικών τεχνών, με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ»

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα του Σωματείου είναι η Θεσσαλονίκη εντός των εγκαταστάσεων του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Σωματείου είναι η συμβολή του στην προώθηση της σύγχρονης τέχνης, της αρχιτεκτονικής και του βιομηχανικού σχεδιασμού, της αισθητικής και πνευματικής καλλιέργειας του κοινού.

Ο σκοπός αυτός επιτεύχθηκε με την ίδρυση στη Θεσσαλονίκη του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, αξιοποιώντας έτσι το σχετικό Διεθνές ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για την ίδρυση ενός τέτοιου Μουσείου στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από τον σεισμό της 20ής Ιουνίου 1978. Ο σκοπός του Σωματείου υλοποιείται με το συνεχές ενδιαφέρον του για την προαγωγή και υποστήριξη του έργου του Μουσείου, τον εμπλουτισμό της συλλογής του με νέα έργα τέχνης, τη διαφώτιση της κοινής γνώμης γύρω από το επιτελούμενο έργο και τις επιδιώξεις του, την οργάνωση εκθέσεων, διαλέξεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και άλλων εκδηλώσεων, καθώς και με τη χορήγηση υποτροφιών και άλλων παροχών σε νέους καλλιτέχνες, προερχόμενους από τη Μακεδονία, που έχουν ανάγκη από οικονομική βοήθεια για τη συνέχιση των σπουδών τους ή την επιμόρφωσή τους γύρω από θέματα της σύγχρονης έρευνας και δημιουργίας στον τομέα των εικαστικών και πλαστικών τεχνών (DESIGN INDUSTRIAL)

Άρθρο 4ο

ΜΕΛΗ

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε δόκιμα, τακτικά και επίτιμα.

Τακτικό Μέλος του Σωματείου μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε, που αποδέχεται τους σκοπούς του και είναι διατεθειμένος να συνδράμει για την προαγωγή τους.

Η εγγραφή του νέου μέλους πραγματοποιείται ύστερα από έγγραφη αίτηση του υποψηφίου, την οποία πρέπει να προσυπογράφουν δύο μέλη και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία. Οι νεοεγγραφόμενοι αποκτούν τον τίτλο του Δόκιμου Μέλους, έχουν όλα τα δικαιώματα μέλους πλην του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι, το οποίο και αποκτούν ένα εξάμηνο μετά από την ημερομηνία πληρωμής της εγγραφής τους.

Ως Επίτιμα Μέλη του Σωματείου είναι δυνατόν να εκλεγούν από τη Γενική Συνέλευση πρόσωπα τα οποία διακρίθηκαν ως φίλοι του Σωματείου ή δωρητές και ευεργέτες του Μουσείου. Η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται κατά πλειοψηφία, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 5ο

ΠΟΡΟΙ

Οι Πόροι του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους και είναι:

 1. ΤΑΚΤΙΚΟΙ
  1. Το Δικαίωμα εγγραφής, το οποίο ορίζεται σε δεκαπέντε (15,00) ευρώ. Το ποσό αυτό είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζεται από τη Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Η Τακτική Συνδρομή η οποία ορίζεται σε σαράντα (40,00) ευρώ είναι ετήσια και είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζεται από τη Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. ΕΚΤΑΚΤΟΙ
  1. Οι Προαιρετικές Εισφορές. Για την κάλυψη των εξόδων του Σωματείου, είναι δυνατόν τα Μέλη, εκτός από την τακτική συνδρομή τους να καταβάλουν προαιρετικές εισφορές, εφ’ άπαξ ή περιοδικά.
  2. Οι Έκτακτοι Πόροι είναι οι εισπράξεις από διάφορες εκδηλώσεις του Σωματείου.
  3. Οι Δωρεές και τα κληροδοτήματα: Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά πλειοψηφία είναι δυνατόν να κηρύσσονται δωρητές ή ευεργέτες όσοι προσφέρουν στο Σωματείο ιδιαίτερα σημαντικές δωρεές ή κληροδοτήματα τόσο χρηματικά όσο και καλλιτεχνικών έργων. Σε ειδικό πίνακα που θα αναρτηθεί εντός του χώρου του Μουσείου, θα αναγράφονται τα ονόματα των ευεργετών και δωρητών του Σωματείου που συμβάλλουν στη λειτουργία του Μουσείου με χρηματικές παροχές ή με δωρεά καλλιτεχνικών έργων.
  4. Επιχορηγήσεις. Από το Δημόσιο και διάφορους Οργανισμούς.

Άρθρο 6ο

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Οι πόροι του Σωματείου όπως αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο, αποτελούν την περιουσία του. Χρηματικά ποσά εφόσον υπερβαίνουν τα χίλια (€ 1.000,00) ευρώ κατατίθενται σε μία από τις γνωστές ελληνικές τράπεζες. Το δικαίωμα διακίνησης των λογαριασμών και η κατάθεση χρεογράφων ή τίτλων ανατίθεται στον Ταμία ή σε άλλα άτομα κατόπιν εξουσιοδότησης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.

Τα ανωτέρω όρια μπορεί να αναπροσαρμοσθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, χωρίς τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 7ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Η Οικονομική Διαχείριση αρχίζει από την ημέρα διεξαγωγής της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και λήγει της παραμονή της επόμενης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει τον ετήσιο Τακτικό Προϋπολογισμό και τον Ισολογισμό Χρήσης του προηγουμένου έτους και τους υποβάλλει για έγκριση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο8ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 1. Το Σωματείο διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου η θητεία διαρκεί δύο έτη. Από τα ένδεκα μέλη τα εννέα εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μελών που συνέρχεται το αργότερο έως τέλος Απριλίου κάθε δύο χρόνια και τα υπόλοιπα δύο προέρχονται από το θητεύον Δ.Σ. του Ιδρύματος ΜΜΣΤ καθ’ υπόδειξη των μελών του Δ.Σ. του εν λόγω Ιδρύματος.

  Εντός της πρώτης εβδομάδας μετά τις εκλογές τα εκλεγμένα μέλη του διοικητικού συμβουλίου συνέρχονται, μετά από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος μέλους και συγκροτούνται σε Σώμα. Με φανερή ψηφοφορία εκλέγουν τον πρόεδρο, έναν αντιπρόεδρο, το γενικό γραμματέα, τον ειδικό γραμματέα και τον ταμία. Η ως άνω σύνθεση γνωστοποιείται στα μέλη του Σωματείου.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά μια φορά το μήνα σε ημέρα που ορίζεται από το ίδιο. Είναι δυνατόν να συνεδριάσει και νωρίτερα εφ’ όσον το ζητήσει ο Πρόεδρος ή τρία από τα μέλη του. Η ημερήσια διάταξη των Συνεδριάσεων γνωστοποιείται με την πρόσκληση για τη σύγκλισή του, που πρέπει να κοινοποιείται στα Μέλη τουλάχιστον τρεις μέρες πριν. Απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου υπάρχει εφ’ όσον παρίστανται τα επτά από τα Μέλη του. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν Καταστατικό. Σε ισοψηφία επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. Αν Μέλος ή Μέλη (μέχρι πέντε) του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτηθούν ή δεν αποδεχθούν την εκλογή τους ή απουσιάσουν αδικαιολόγητα επί περισσότερες από τέσσερις συνεδριάσεις σε ετήσια βάση, αντικαθίστανται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τους πρώτους κατά σειράν που ψηφίστηκαν από τη Γενική Συνέλευση ως επιλαχόντες Σύμβουλοι Σε περίπτωση μη ύπαρξης ή μη επάρκειας των επιλαχόντων, το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα εφ’ όσον ο συνολικός αριθμός των Μελών του δεν είναι μικρότερος από επτά.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συντάσσει διάφορους εσωτερικούς κανονισμούς του Σωματείου και να συγκροτεί επιτροπές, αποτελούμενες από Μέλη του ή ακόμη και από μη Μέλη του Σωματείου, για να χειρισθούν ειδικά θέματα.

 2. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο στις σχέσεις του με τους τρίτους, καθώς και ενώπιον κάθε Αρχής και Δικαστηρίου, διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφει όλα τα έγγραφα με τα οποία το Σωματείο αναλαμβάνει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις, τηρεί τα πρακτικά, τα εντάλματα πληρωμών καθώς και την αλληλογραφία του Σωματείου. Βεβαιώνει την ακρίβεια αντιγράφων των πρακτικών, συνυπογράφοντας αυτά με το Γενικό Γραμματέα. Γενικότερα, εκφράζει τη βούληση του Σωματείου, όπως αυτή διαμορφώνεται με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του καθ’ όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του. Σε περίπτωση κωλύματος και του Αντιπροέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του ορίζει ένα από τα μέλη του ως αναπληρωτή του Προέδρου.
 4. Ο Γενικός Γραμματέας επιμελείται την αλληλογραφία του Σωματείου και την συνυπογράφει με τον Πρόεδρο. Επιπλέον, είναι υπεύθυνος για την τήρηση των αρχείων και της σφραγίδας του Σωματείου.
 5. Ο Ειδικός Γραμματέας κρατά τα πρακτικά των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει την επιμέλεια της φύλαξής των καθώς και των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων.
 6. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για τα λογιστικά βιβλία, τις εισπράξεις και τις πληρωμές του Σωματείου βάσει ενταλμάτων που προσυπογράφονται από τον Πρόεδρο για κάθε ταμειακή και οικονομική του πράξη. Σε κάθε περίπτωση μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να αντικατασταθεί από κάποιο άλλο μέλος του, εκτός του Προέδρου.

Άρθρο 9ο

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Επίτιμος Πρόεδρος του Σωματείου ανακηρύσσεται από τη Γενική Συνέλευση ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου όποιος έχει διατελέσει πρόεδρος του Σωματείου ή έχει συμβάλλει κατά τρόπο εξαιρετικό στην ευόδωση των σκοπών του.

Άρθρο 10ο

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Σχετικά με επιτροπές οι οποίες συγκροτούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο ισχύει ως προς την απαρτία και τον τρόπο λήψης των αποφάσεών τους, ό,τι ορίζεται παραπάνω για το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 11ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου συνέρχεται το αργότερο έως το τέλος Απριλίου σε ημέρα που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και γνωστοποιείται δια του Τύπου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν. Από τη Γενική Συνέλευση εκλέγεται πρόεδρος που διευθύνει τη συζήτηση και γραμματέας που κρατά πρακτικά. Σε περίπτωση εκλογών εκλέγεται επιπλέον τριμελής εφορευτική επιτροπή που επιμελείται της ψηφοφορίας. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για οποιουδήποτε θέμα αναγράφεται στην Ημερήσια Διάταξη. Αποφασίζει επίσης υποχρεωτικά επί της λογοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία υποβάλλεται εγγράφως ή ηλεκτρονικά, περιλαμβάνοντας όλα τα πεπραγμένα του έτους που έληξε, αφού αναγνωσθεί προηγουμένως η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Εκλέγει την Εξελεγκτική Επιτροπή του επομένου έτους και ανά διετία τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποψηφιότητες για το Δ. Σ. και για την Εξελεγκτική Επιτροπή πρέπει να γνωστοποιούνται στο Δ. Σ. τρεις (3) μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων με αλφαβητική σειρά των υποψηφίων.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν το ζητήσουν έξι (6)τουλάχιστον από τα μέλη του. Στην αίτηση ορίζεται και το θέμα της Ημερήσιας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης. Τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης επιμελείται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Από τη Γενική Συνέλευση εκλέγεται πρόεδρος που διευθύνει τη συζήτηση και γραμματέας που κρατά πρακτικά.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί επίσης να συγκληθεί μετά από αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο αριθμού μελών ίσου με το ένα πέμπτο των ταμειακώς εντάξει μελών του Σωματείου.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το ένα τρίτο των τακτικών και ταμειακώς εντάξει μελών. Σε περίπτωση ματαίωσής της λόγω μη απαρτίας, επαναλαμβάνεται ύστερα από πρόσκληση σε ημέρα που δεν μπορεί να απέχει από την πρώτη περισσότερες από δέκα ημέρες. Κατά την επαναληπτική Γενική Συνέλευση λαμβάνονται εγκύρως αποφάσεις από τα παρευρισκόμενα μέλη, εφ’ όσον οι παρόντες είναι τουλάχιστον πενήντα.

Μέλη που δεν έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο δεν μπορούν να ακουσθούν και να ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση, ούτε να θέσουν υποψηφιότητα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Επιτρέπεται μία (1) μόνο εξουσιοδότηση απόντος μέλους.

Άρθρο 12ο

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κατά τις εκλογοαπολογιστικές συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης εκλέγεται δια φανερής ψηφοφορίας τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εποπτεύει τη διενέργεια των αρχαιρεσιών και συντάσσει σχετικό πρακτικό με τα αποτελέσματα.

Άρθρο 13ο

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή δια φανερής ψηφοφορίας, στην οποία, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να παραδώσει προς έλεγχο την οικονομική του διαχείριση. Στη Γενική Συνέλευση διαβάζεται η Έκθεση, την οποία συντάσσει εγγράφως η Εξελεγκτική Επιτροπή και υπογράφουν τα μέλη της.

Άρθρο 14ο

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Κάθε μέλος που καθυστερεί τη συνδρομή του περισσότερο από τρία (3) έτη ή επιδεικνύει συμπεριφορά αντίθετη προς τους σκοπούς του Σωματείου ή προς το παρόν καταστατικό διαγράφεται από τον κατάλογο των μελών με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού προηγουμένως κληθεί να δώσει εξηγήσεις. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να αναθεωρηθεί οίκοθεν ή ύστερα από αίτηση του διαγραφέντος, κατά την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 15ο

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Το Σωματείο έχει σφραγίδα που φέρει κυκλικά τις λέξεις ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, σε δύο σειρές και στο κέντρο το έτος της ιδρύσεώς του.

Άρθρο 16ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Τροποποίηση του Καταστατικού επιτρέπεται. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, με ημερήσια διάταξη που θα περιέχει ειδικά τα άρθρα που προτείνονται προς τροποποίηση. Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία εφόσον παρίστανται τα μισά τουλάχιστον των εγγεγραμμένων τακτικών και ταμειακώς εντάξει μελών και αποφασίζει τις τροποποιήσεις ψηφίζοντας χωριστά κάθε πρόταση. Η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων. Στην περίπτωση απόφασης για τη μεταβολή του σκοπού του Σωματείου και του τρόπου διάθεσης της περιουσίας του απαιτείται συναίνεση των δύο τρίτων των εγγεγραμμένων και ταμειακώς εντάξει μελών. Η συναίνεση των μελών που απουσιάζουν μπορεί να δοθεί και εγγράφως.

Άρθρο 17ο

ΔΙΑΛΥΣΗ

Διάλυση του Σωματείου Μακεδονικό Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Αρχιτεκτονικής και Βιομηχανικού Σχεδιασμού είναι δυνατόν να αποφασισθεί εφόσον παρίστανται τα μισά τουλάχιστον των εγγεγραμμένων τακτικών και ταμειακώς εντάξει μελών με μοναδικό το ως άνω θέμα. Η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 16.04.2008 και συγκροτήθηκε σε Σώμα κατά την συνεδρίαση της 08.05.2008 ως εξής:

Πρόεδρος:
Σκαρπιά-Χόιπελ Ξανθίππη
Αντιπρόεδρος:
Σταύρου Σταύρος
Γ. Γραμματέας:
Καμάρα Αικατερίνη
Ειδική Γραμματέας
Γυιόκα Έλζα
Ταμίας:
Σταμπολή Νόρα
Μέλος:
Άμποττ-Τζώνου Φάνυ
Μέλος:
Αντωνίου Αλίκη
Μέλος:
Βλιούρα Λένα
Μέλος:
Καρέλλου Εύα
Μέλος:
Κατσάνου Λέλα
Μέλος:
Σίμογλου Σοφία
Αναπληρωματικό Μέλος:
Δεληγκάρη Έλσα
Αναπληρωματικό Μέλος:
Μανούσης Θανάσης
Αναπληρωματικό Μέλος:
Μαρίνος Κώστας
Αναπληρωματικό Μέλος:
Ξόνογλου Δημήτρης
Αναπληρωματικό Μέλος:
Πεσματζόγλου Μάχη

Ορίζονται οι Σκαρπιά-Χόιπελ Ξανθίππη και Καμάρα Κατερίνα να μετέχουν και να εκπροσωπούν το Σωματείο στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.